Loading...
Werkwijze

Werkwijze

De Stichting VVErtimago geeft richtlijnen uit waaraan een VvE moet voldoen om in aanmerking te komen voor het VvE OK Label. De uitvoering van deze kwalificering is door Stichting VVErtimago in handen gegeven van deskundigen, die uit haar naam het kwalificeringstraject verzorgen. De validatie van de uitgegeven labels wordt door Stichting VVErtimago steekproefsgewijs gecontroleerd.

onderzoek/kwalificeringsrichtlijn..
Na ontvangst van de aanvraag voor het VvE OK Label streeft ernaar om binnen 6 weken aan het bestuur verslag te doen van de resultaten van het onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door bedrijven die namens Stichting VVErtimago het VvE OK Label mogen uitreiken.

Als uit het onderzoek blijkt dat geen label kan worden verstrekt, wordt gemeld welke acties het bestuur van de VvE moet nemen om dit alsnog te verkrijgen. Als dit binnen 4 weken na verslaglegging alsnog is uitgevoerd, wordt het VvE OK Label alsnog aan het bestuur van de VvE uitgereikt. Als binnen 4 weken niet wordt voldaan aan de gestelde acties zal niet overgegaan worden tot het uitreiken van het label

Register.
Ieder uitgereikt VvE OK Label wordt door Stichting VVErtimago opgenomen in een door haar bewaakt register. Het VvE OK Label heeft een geldigheidsduur van één jaar en kan op grond van een hertoetsing voor telkens één jaar worden verlengd. Door het invullen van een adres in het check-het-adres formulier kunt u nagaan of een VvE over het VvE OK Label beschikt.

Klachtenprocedure
De uitvoerende bedrijven die het VvE OK Label uitreiken worden getoetst op deskundigheid, organiserend vermogen en integriteit. Een klachtenprocedure is van toepassing voor situaties waar het bestuur van een VvE bezwaar wil maken tegen het uitgevoerde onderzoek of het uitvoerende bedrijf. Een klacht kan alleen in behandeling genomen worden als deze via het klachtenmeldingsformulier gedaan is.